Υποτροφίες

Υποτροφίες της Ρουμανίας σε Έλληνες υπηκόους

Συμπληρώνεται η με αριθ. πρωτ. 25634/Ζ1/19-02-2019Απόφαση με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» ως εξής:

Α. Στο τέλος του κεφαλαίου Α:7.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Απρίλιος 20, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Υποτροφίες από το Κληροδότημα «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας»

Το Κληροδότημα «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, άρθρο 56 και του Ν. 2039/39 κανονιστικό διάταγμα 18/23-8-1941 άρθρα 4,5,6 και 33, καθώς και με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Κληροδοτήματος (άρθρο 2 § στ), όπως δημοσιεύθηκε με το Π.Δ. -Φ.Ε.Κ. 815/1994) και με την βούληση του Ευεργέτη, ανακοινώνει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Κεφαλλονίτες επιστήμονες για μεταπτυχιακές σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ως εξής :

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάιος 26, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της «Ανάπτυξη Υλικών και Διατάξεων με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Υγεία, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό (Ε-12175) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) (5002567), η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510029 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπι

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάιος 5, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμφωνα με απόφαση της αρ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάιος 2, 2019
Categories: Υποτροφίες

14 PhD Positions, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany (2019)

The Research Training Group "ProMoAge: Protein Modification: A Key Mechanism for Ageing" (RTG 2155) funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) welcomes applications for 14 PhD positions. The RTG is based in different institutions of the Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, the Friedrich Schiller University Jena, the University Hospital Jena and the Leibniz Institute for Age Research – Fritz Lipmann Institute, Jena, Germany.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

35 υποτροφίες στο εξωτερικό (18/04/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD & Postdoctoral Positions, Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland (2019)

We are looking for two PhD candidates & a post-doc in geomechanics and environmental geotechnics. Would you love to influence the success of our high profile project BIOGEOS and gain a sense of contribution in building the next generation of sustainable geotechnics and of numerical simulation developments? If so, this is what you will do by joining our highly motivated, diverse team at the the laboratory for Soil Mechanics (LMS) of the Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne (EPFL).

Categories: Υποτροφίες

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες σε απόφοιτους του Δ.Π.Θ. από το ALBA Graduate Business School, The American College of Greece

Το ALBA Graduate Business School, The American College of Greece ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την 9η Ακαδημαϊκή Σειρά του Προγράμματος MSc in International Business and Management και την 20η Ακαδημαϊκή Σειρά του Προγράμματος MSc in Business for Lawyers με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2019, και προκηρύσσει υποτροφίες μερικής έως και πλήρους κάλυψης των διδάκτρων, ανάλογα με την ακαδημαϊκή επίδοση, αποκλειστικά για απόφοιτους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στα κριτήρια επιλογής.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 24, 2019
Categories: Υποτροφίες

Research Scholarships, UNESCO Institute for Lifelong Learning, Germany (2019)

In 2012, the UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) launched a new initiative offering scholarships to researchers and education professionals from UNESCO Member States. Research Scholarships generally run every September, though, under special circumstances, Scholarships may run in other months. Research Scholars conduct their research at the UIL Library for a period of one month. In addition, they have the opportunity to exchange knowledge with other scholars, UIL staff and UIL’s external partners.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ 5002735, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕνίσχυσηΤων Υποδομών Έρευνας Και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) πουχρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμο υ) 2017ΣΕ14510042 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) , το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ τουΙδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγησημιας ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάλυση νοηματικής γλώσσας σε κινητές συσκευές για διερμηνεία με έμφασηυπηρεσίες υγείας (HealthSign)», που χρηματοδοτείται από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Βενέττα Λαμπροπούλου Ομ. Καθηγήτρια του Τμήματος Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάιος 2, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 - 4 PhD Positions, University of Jyväskylä, Finland (2019)

Our naturally beautiful campus in the Jyväskylä city centre is home to a dynamic multidisciplinary research university – a modern, open and collaborative community of 2,500 experts and 15,000 students seeking answers to the pivotal questions of today and tomorrow. It was here, in 1863 that Finnish-language teacher education began. Since then, the University of Jyväskylä has been serving the future. The dialogue between research, education and society is our driving force. We cherish this balance of research and education, and work to promote open thinking.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

6 PhD Positions, University of Twente, Finland (2019)

Applications are invited for six PhD positions. The PhDs will jointly work on the ERC Advanced Grant project titled “Earth@lternatives”, together with two new postdocs and staff from the Water Management group at the Faculty of Engineering Technology, under leadership of professor Arjen Hoekstra. Hoekstra’s research group carries out interdisciplinary research on the interlinkages between water, land, food and energy systems.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

5 Postdoctoral Fellowships, BCAM - Basque Center for Applied Mathematics, Spain (2019)

The Basque Center for Applied Mathematics - BCAM whose mission is to develop high quality interdisciplinary research in the frontiers of Applied Mathematics, has recently launched several job offers for postdoctoral researchers and PhD students.

We have opened a call to fill 5 postdoctoral fellowships in the following topics, please click on the links to read more about each vacancy:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

Atlas Corps Fellowship, USA (2019)

The Atlas Corps Fellowship is a 12-18 month fellowship in the United States for the world’s top social change leaders. Fellows serve full-time at Host Organizations to develop leadership skills and learn effective practices through the Atlas Corps Global Leadership Lab professional development series and networking opportunities with other Fellows.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Αύγουστος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

36 υποτροφίες στο εξωτερικό (17/04/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών», ακρωνύμιο CO2-BioProducts, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-02681 και Κωδικό Πράξης (MIS) 5031682 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδικό ΣΑ Ε1451 και Κωδικό Πράξης ΣΑ 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)/Ινστ

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 3, 2019
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, University of Montpellier, France (2019)

The Labex EpiGenMed is currently offering several postdoctoral positions in its laboratories in Montpellier/France.

The Labex (Laboratory of Excellence) EpiGenMed is a Health Sciences interdisciplinary collaborative research program at the University of Montpellier that involves 58 leading research laboratories in 14 scientific institutes in the area. Five major axes of research are supported by this initiative:

• Genome and Epigenome

• Cell Cycle, Cell Fate and Development

• Infection and Immunity

• Integrating Systems in Neuroscience

Categories: Υποτροφίες

Pages